Tổng quan tình hình nghiên cứu tín dụng ngân hàng

An toàn, hiệu quả và bền vững luôn là mục tiêu mà mọi ngân hàng hướng tới. Có thể nói, sự yếu kém trong hệ thống ngân hàng của một nước, dù là nước phát triển hay đang phát triển đều có thể đe dọa sự ổn định tài chính của nước đó và tác động đến các nước khác trên trường quốc tế. Mở cửa và hội nhập là xu thế Xem chi tiết