Quản lý là gì?

Quản lý là gì? Trong lý luận và thực tiễn có rất nhiều quan niệm và định nghĩa khác nhau về Quản lý. Theo John Bratton, Jeffrey Gold [1, tr.13], quan niệm về Quản lý: – Quản lý như khoa học: Người quản lý thành công là người đã học tập được hệ thống tri thức và kỹ năng thích hợp; – Quản lý như nghệ thuật: Người quản lý thành công Xem chi tiết

Phát triển là gì?

Phát triển là gì? Thuật ngữ phát triển theo triết học là: “biến đổi hoặc làm cho biến đổi từ ít đến nhiều, hẹp đến rộng, thấp đến cao, đơn giản đến phức tạp”. Phát triển là quá trình nội tại, là bước chuyển hoá từ thấp đến cao theo đường xoáy trôn ốc. Lý luận của phép Biện chứng duy vật khẳng định: Mọi sự vật, hiện tượng không phải chỉ Xem chi tiết

Hiệu quả là gì?

1. Khái niệm hiệu quả Theo từ điển tiếng Việt, hiệu quả là sự phù hợp giữa kết quả thực của một hoạt động so với kết quả dự kiến từ trước. Hiệu quả giáo dục là sự phù hợp giữa kết quả giáo dục thực tiễn so với các mục tiêu giáo dục. Các kết quả giáo dục thực tiễn thường có mối tương quan chặt chẽ với sự đầu tư Xem chi tiết

Biện pháp là gì?

Khái niệm biện pháp Biện pháp là cách thức, là con đường để tác động đến đối tượng. Trong giáo dục người ta thường quan niệm biện pháp là yếu tố hợp thành của phương pháp, phụ thuộc vào phương pháp. Trong tình huống sư phạm cụ thể, phương pháp và biện pháp giáo dục có thể chuyển hoá lẫn nhau. Biện pháp chính là những cách thức cụ thể để thực Xem chi tiết