Tổng quan nghiên cứu huy động nguồn lực tài chính từ kinh tế tư nhân nhằm phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam

1. Mở đầu Vốn là yếu tố sản xuất quan trọng và với các nước đang phát triển, nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển rất lớn. Trong khi đó, ngân sách nhà nước có hạn không đáp ứng đủ nhu cầu đầu tư. Chính vì vậy, huy động nguồn lực tài chính từ các nguồn khác nhau để đáp ứng vốn đầu tư cho nền kinh tế được quan tâm Xem chi tiết

Tổng quan tình hình nghiên cứu đào tạo nghề theo chuẩn đầu ra

1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới Ngày nay, trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp ở hầu hết các nước trên thế giới đều phải nhắm đến mục tiêu đáp ứng nhu cầu xã hội. Nhu cầu xã hội đặt ra các chuẩn mực bắt buộc các cơ sở đào tạo phải thiết kế chương trình đào tạo, tổ chức và quản lý quá trình đào tạo, kiểm tra, đánh Xem chi tiết

Tổng quan nghiên cứu thực hiện pháp luật về hòa giải cơ sở

 1. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam Các công trình nghiên cứu liên quan đến thực hiện pháp luật về hòa giải cơ sở gồm: – Thứ nhất, các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học liên quan như: + Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước “Xung đột xã hội và đồng thuận xã hội trong quá trình phát triển xã hội và quản lý xã hội Xem chi tiết

Tổng quan tình hình nghiên cứu tín dụng ngân hàng

An toàn, hiệu quả và bền vững luôn là mục tiêu mà mọi ngân hàng hướng tới. Có thể nói, sự yếu kém trong hệ thống ngân hàng của một nước, dù là nước phát triển hay đang phát triển đều có thể đe dọa sự ổn định tài chính của nước đó và tác động đến các nước khác trên trường quốc tế. Mở cửa và hội nhập là xu thế Xem chi tiết