Tổng quan nghiên cứu huy động nguồn lực tài chính từ kinh tế tư nhân nhằm phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam

1. Mở đầu Vốn là yếu tố sản xuất quan trọng và với các nước đang phát triển, nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển rất lớn. Trong khi đó, ngân sách nhà nước có hạn không đáp ứng đủ nhu cầu đầu tư. Chính vì vậy, huy động nguồn lực tài chính từ các nguồn khác nhau để đáp ứng vốn đầu tư cho nền kinh tế được quan tâm Xem chi tiết