Tổng quan nghiên cứu thực hiện pháp luật về hòa giải cơ sở

 1. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam Các công trình nghiên cứu liên quan đến thực hiện pháp luật về hòa giải cơ sở gồm: – Thứ nhất, các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học liên quan như: + Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước “Xung đột xã hội và đồng thuận xã hội trong quá trình phát triển xã hội và quản lý xã hội Xem chi tiết